Verksamheten

Tallbackkottarnas

Förskola och Fritidshem

 Alla barn föds rika och intelligenta, med en stark inneboende drivkraft att utforska världen

Delaktighet – Utforskande – Samarbete

Barnens tankar, intressen och idéer ligger till grund för verksamheten.  Arbetssättet kan beskrivas med orden undersökande och experimenterande. Samtal, både enskilda och i grupp, värdesätts som ett viktigt och betydelsefullt pedagogiskt verktyg.Den fria leken

Varje dag ges/finns utrymme för den fria leken. Genom leken uppmuntras barnens kreativitet och fantasi. De lär sig lyssna på, och ta hänsyn till varandra. Leken bidrar till att barnen utvecklar sin förmåga att fungera i grupp, att hantera konflikter, att förstå sina rättigheter och sina skyldigheter. De får också utveckla sin förmåga att ta ansvar för de gemensamma reglerna.

     


Pedagogisk dokumentation

Barnens utveckling och lärande dokumenteras kontinuerligt som en del av det vardagliga arbetet. Det görs genom observation, fotografering och genom att pedagogerna i samspråk och samförstånd med barnen väljer ut teckningar och annat skapande till en egen portfolio. Det är inte alltid den färdiga produkten som är den viktiga. Oftast är det vägen dit som synliggör hur utveckling och lärande ser ut för de enskilda barnen. Dokumentationen används i både ett planerings- och ett utvärderingssyfte. De enskilda barnens utveckling synliggörs med hjälp av dokumentation. Viktigt att tänka på är att dokumentationen inte blir pedagogisk förrän den reflekteras över. Detta görs kontinuerligt i vardagen, både pedagoger emellan och mellan barn och pedagoger. Föräldrarna blir också delaktiga i verksamheten och barnens utveckling genom att dokumentationer hängs upp på väggar och leder till intressanta samtal om det som händer på förskolan.Det är inte bara barnen och deras utveckling som dokumenteras. I våra dokumentationer synliggörs också förskolans verksamhet, detta i ett steg för att kvalitetssäkra. Liksom barnens utveckling är förskolans verksamhet också en viktig del att dokumentera för att kunna följas upp, utvärderas och utvecklas. Vi använder ett temainriktat arbetssätt som gör att barnens lärande blir mångsidigt och sammanhängande. Det vi gör dokumenteras och blir till värdefulla samlingar av material. Dessa temaportfolion möjliggör tillbakablickar, återkopplingar och reflektioner där alla kan vara delaktiga och komma ihåg vad vi varit med om och vad vi lärt oss tillsammans.Vår utemiljö

Tallbackkottarnas förskola har ett naturskönt läge. Vi kan säga att där vi finns möts skogen, ängsmarken och älven i en perfekt pedagogisk miljö. Vi växlar mellan de olika miljöerna och dess möjligheter efter olika teman och årstider.


Vi vill göra barnen uppmärksamma och nyfikna på samspelet i vår natur. De ges möjlighet att utveckla sitt intresse och sin förståelse för naturvetenskap och olika samband i naturen, samt utvecklar sitt kunnande om växter och djur och att själva få dokumentera och reflektera kring naturvetenskap.


   

Inspirerade av Reggio Emilia

Reggio Emilia är inte ett pedagogiskt program som går att kopiera och följa verksamheten efter. Däremot handlar det om det tankesätt som finns i grundtankarna och filosofin hos Reggio Emilia. Det går att utveckla och använda i egna sammanhang och efter egna förutsättningar. Vi ser en pedagogik som ständigt kan förnyas och utvecklas. Barnens behov blir utgångspunkten. När de kommer med idéer och förslag ser vi möjligheter och inte hinder. Det är viktigt att vi pedagoger i verksamheten har ett arbetssätt som är förankrat i en humanistisk livshållning som bygger på en stark tro på människors möjligheter och att vi har en djup respekt för barnet. En övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta finns som grund i vår pedagogiska verksamhet.


Vi kopplar också ihop verksamheten med det omkringliggande samhället och ser de pedagogiska möjligheterna som finns där, vilket är en viktig del hos Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Som exempel på det har vi ständig kontakt med Bondersby Träförädling AB. På sågen kan vi få lite material till verksamheten och spillbitar till ved när vi ska grilla. Företaget har hand om snöskottningen och sandningen med sina traktorer. Mycket intressanta maskiner och tekniska prylar finns också.Utveckling och lärande

Vi lägger stort fokus på barnens språkutveckling. Det gör vi genom högläsning, sång och musik, rim och ramsor, spel, lekar, rörelse och i våra samtal med barnen.

           

Vi är noga med att sätta ord på det vi gör i vardagen. Det gör att barnen utvecklar ett mångsidigt språk. Deras ord- och begreppsförråd växer. Tillsammans leker vi med ord, berättar för varandra, uttrycker våra tankar och ställer alla möjliga och omöjliga frågor. Barnens nyfikenhet och intresse kring det skrivna språket uppmuntras och tas tillvara.

 

Matematik, naturkunskap och teknik finns hela tiden med i vår vardag och på ett lustfyllt sätt utvecklas barnens förståelse inom de olika områdena. 


Barnen ställs inför nya utmaningar och allt baseras på ett roligt och meningsfullt lärande. De strävansmål som står i läroplanen ligger till grund när vi undersöker och utforskar vår omvärld. Matematiska begrepp används i vårt dagliga språk och allt som vi upptäcker och fattar intresse för i vår närmiljö undersöks och utreds.


Barnens utveckling av motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning uppmärksammas och utmanas.


Vi använder oss av olika material och tekniker och skaffar oss nya kunskaper allt eftersom. Multimedia och informationsteknik har en central roll i vår verksamhet. Datorn och de två lärplattorna med alla sina utmaningar är populära och uppskattade hos alla barn, oavsett ålder.

   

 


Vi har roligt tillsammans och skratten är många!


Kontakt


Bondersbyn 220

952 92 Kalix


Telefon förskolan:

070-632 71 20


Epost:

tallbackkottarna@live.se


Telefon ordförande:

Marcus Strömbäck Hjärne

070-669 94 05


Telefon förskolechef:

Maria Sandin Åström

070-222 15 59